Kanalbyen, forurenet grundvand ... og naturpark?
Lillebælt er visuelt betagende. Men under den smukke overflade gemmer sig årtiers industrielle påvirkninger, som står i vejen for bygherrers, politikeres og kapitalinteressers store visioner.
Eksterne rådgivere formår at nedtone disse problematikker ved at benytte nogle simple redskaber; udeladelse af kendte parametre, tilbageholdelse af vitale bilag og systematisk sjusk med dokumentationsmateriale.
 
 Udledningssagen i Kanalbyen; bedrageri i særklasse?
Rambøll har i sit dokumentationsmateriale i sagen om udledning af forurenet grundvand til recipient Lillebælt fra grundvandssænkningen i Kanalbyen i Fredericia ikke rådgivet på forventeligt niveau.
Medtaget i Rambøll’s dokumentationsmateriale er ingen andre parametre for miljøfremmede stoffer i recipienten end forureningsgraden på Kemiragrunden, hvorpå Kanalbyen gradvist skyder op.
 
 Kanalbyen, opdatering på udledningssagen 5. oktober
Idag forventes udstedelsen af en ny tilladelse til anden etape af grundvandssænkningen i Kanalbyen.
Denne artikel fungerer som opsummering på de tidligere samt præsentation at Fredericia Kommunes holdning til kritikken fra GeoHav.
 
 Kanalbyen, opdatering på udledningssagen 21. september 0057
Fredericia Kommune har mandag fjernet den midlertidige tilladelse samt dokumentationsmaterialet fra deres website.
Mandag har GeoHav skriftligt rykket Natur og Miljø for en udmelding.
Set i lyset af at sagen er underlagt en politiefterforskning virker det mistænkeligt at fjerne sagens akter fra offentlig tilgang.
Her ved midnatstid er udledningen stadig aktiv.
 
 Kanalbyen, hvor er forsigtighedsprincippet?
Som følge af indgivet politianmeldelse er denne artikel GeoHav’s endelige argumentation i kritikken af den aktuelle tilladelse til udledning af 90.000 kubikmeter forurenet grundvand i forbindelse med grundvandssænkning i Kanalbyen.
Tilladelsen er givet 21. august og udledningen er igangsat.
 
 Kanalbyen, krav om udledningsstop
Tilladelsen til den nu aktive udledning af 90.000 kubikmeter forurenet grundvand beror på BEK nr 1022 af 25/08/2010 § 15, som tillader udledning baseret på en fortyndingsfaktor.
Denne bekendtgørelse er ikke længere gyldig og erstattet af BEK nr 1433 af 21/11/2017, hvori § 15 ikke længere eksisterer.
 
 Kanalbyen, kulegravning af udledning af forurenet grundvand
Hvis man iværksætter byggeriet af et arkitektonisk visuelt paradis for kommende indbyggere oven på en af lokalområdets største jordforureninger - behøver man vel slet ikke lade debatten om generationsforurening få taletid???
 
 Wake the fuck up!
En ung svensk pige har i en længere periode gjort sig bemærket globalt med et budskab, som taler for sig selv. Miljøpåvirkningerne på kloden overgår dennes evne til at rehabilitere sig selv. Og alt imens tænkeligt meget dygtige fagfolk mister deres faglige integritet, når de hives på banen for at modargumentere dette budskab, ophobes mængden af miljøproblemer i kosteskabet, som i dette tilfælde er tømret sammen af den usynlighed, som vores atmosfære og havets overflade har overfor det menneskelige øje.
 
 Forringelse af økologisk tilstand uden krav om at den er fyldestgørende undersøgt?
Som alle andre falder det også teamet bag GeoHav ind at benytte Google. Idag har vi googlet ordet vurdere.

Blandt flere betydningsforslag berettede ordnet.dk denne fortolkning;
"foretage en skønsmæssig (faglig) bedømmelse af et forhold, en tilstand, en begivenhed, en udvikling el.lign."
Den mere betryggende, når det handler om miljøets tilstand, ville være følgende, ligeledes fra ordnet.dk;
"foretage en (omtrentlig) beregning af værdien, størrelsen, omfanget eller kvaliteten af noget, fx ved en måling, prøve eller analyse"

GeoHav vurderer, at førstnævnte lader til at gøre sig proforma gældende i rådgivende ingeniørers og Miljøstyrelsens konklusioner. Sidstnævnte gør sig mere gældende, når samme aktører i samråd med relevant myndighed skal vælge parametre at vurdere på.
 
 Kanalbyen, indledende overvejelser om parameter-sjusk
Uoverensstemmelser i en række parametre er hele grundlaget for betragtningerne i denne artikel som beror alene på et enkelt dokument, hvis juridiske gyldighed er annuleret af Forvaltningen i Natur og Miljø i Fredericia Kommune.
Den 16. juni 2020 gav Natur og Miljøforvaltningen Kanalbyen i Fredericia P/S en midlertidig tilladelse jf Miljøbeskyttelseslovens kapitel 4 til afledning af forurenet grundvand til Lillebælt.
 
 Perspektiverende notat, Marina City Kolding
I lyset af netop gennemgået materiale i forbindelse med sagen om beregningsfejl hos DMI er der nye betragtninger i forhold til koncentrationerne af tungmetaller og tjærestoffer i fjordbunden på lokationen for den ønskede Marina City Kolding.
Her følger en række nye betragtninger.
 
 Overvejelser omkring datafejlen hos DMI
Miljøministerens pressemeddelelse af 14. august 2020 mangler en række yderst vigtige perspektiver. Problemstillingen i at større mængder end beregnet af fosfor og kvælstof er udledt til vandmiljøet er reel. Men er der fejl i beregnede nedbørsrater bør overvejelser om dræning af atmosfærisk nedfald af pesticider, PAH, tungmetal og øvrige miljøfremmede stoffer til vandmiljøet indgå.
 
 Overvejelser vedr PAH i fjordbund fra Kolding Marina City
I Miljørapporten for Marina City kunne man ved gennemlæsning få det umiddelbare indtryk at de 361070 kubikmeter materiale, Kolding Kommune ønskede fjernet og klappet ved klapplads K_164_01 i Lillebælt var helt almindelig og naturlig fjordbundsmateriale. Dette er dog ikke tilfældet, som påvist tidligere i anden artikel.
 
 Kolding Marina City fluekneppet
Kolding Kommunes borgmester lærte i slutningen af juni 2020 et nyt ord; istidsforekomster.
Ordet istidsforekomster fremkom i nogle dokumenter fra Rambøll i Miljørapporten til Kolding Marina City.
I forbindelse med Kolding Kommunes ønske om at anlægge Marina City skulle hvad både Kolding Kommunes borgmester, Rambøll og Cowi mente var istidsforekomster dumpes i havet.
 
 Lillebælt og OSPAR EAC værdier
I et notat fra Dong har samme beregnet en anelse på hvor mange år den luftbårne emmision af en række tungmetaller fra Skærbækværket kan fortsætte, før påvirkningen af Lillebælt overskrider OSPAR EAC (Ecotoxicological Assesment Criteria).
 
 GeoHav.dk efterlader ikke cookies på din enhed.
GeoHav.dk tager ikke ansvar for cookies, din enheds software måtte oprette.
GeoHav.dk logger dog efter login af sikkerhedsgrunde din IP og tracker derefter din færden på vores website.